HET BESTUUR EN DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL

HET SCHOOLBESTUUR 

De Kleine Wereldburger vzw treedt op als schoolbestuur.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur draagt op moreel, juridisch en financieel gebied de  verantwoordelijkheid voor de vzw. Ze is o.m. verantwoordelijk voor de huisvesting, het personeelsbeleid, het beheer van de schoolfinanciën en de materiële uitrusting.

De directeur is adviserend lid van de vergadering.

DE DIRECTIE

Wat de dagelijkse schoolwerking betreft, delegeert de Raad van Bestuur de eindverantwoordelijkheid en de schoolleiding aan de directeur. Deze staat in voor het voeren van het pedagogisch en schoolorganisatorisch beleid, met inbegrip van het personeelsbeleid, het financieel en materieel beleid. De  directeur legt voor het door hem/haar gevoerde beleid verantwoording af aan de Raad van Bestuur. Het is binnen de verantwoordelijkheid van de directeur. Om de leraren zo sterk mogelijk bij het beleid te betrekken en voor maximale ondersteuning te zorgen bij hun taak.

Het dagelijks bestuur staat de directeur bij in zijn opdracht.

OUDER-EN LEDENWERKING

De Raad van Bestuur van de Kleine Wereldburger vraagt de medewerking van alle ouders. Kiezen voor steinerschool De Kleine Wereldburger is kiezen voor betrokkenheid als ouder bij het klas- en schoolgebeuren. Iedereen  (ouders,  leraren, sympathisanten,…) die de doelstellingen van de vereniging wil onderschrijven en aan de verwezenlijking ervan wil meewerken, kan op eenvoudige aanvraag lid worden van de vzw. Wie daarvoor kiest, verbindt zich er toe deel te nemen aan de jaarlijkse Algemene Vergadering, die in oktober of november plaats vindt. De leden worden per brief uitgenodigd. Tijdens  deze  jaarlijkse  vergadering  legt  het  bestuur o.a.rekenschap  af  over  het  gevoerde  beleid.  Lid-maatschap van de vzw houdt geen financiële of juridische aansprakelijkheid in. Het laat aan alle ouders toe om inzicht te verwerven in het schoolbeleid en dit mee te bepalen.

DE LERARENVERGADERING

De  leraren van de school vormen samen met de directeur een werkgemeenschap van  mensen die zich inzetten voor de verwezenlijking van de Rudolf Steinerpedagogie. Wie op school werkt, verbindt zich ertoe deel te nemen aan de pedagogische vergaderingen, school- en jaarfeesten en opleidingen, cursussen en voordrachten te volgen. Van wezenlijk belang voor de school is dat de leraren en medewerkers streven naar een juiste pedagogische en sociale grondhouding en zich t.o.v. het gekozen bestuurlijk model engageren. De leraren van de basisschool hebben een wekelijkse pedagogische vergadering op donderdagnamiddag. De lerarenvergadering splitst zich regelmatig op in het team kleuter en team Lager school.